Odpust zupełny

Odpust zupełny można uzyskać w ciągu dnia jeden raz. Aby to uczynić, należy poza wyznaczonym czynem odpustowym spełnić następujące cztery warunki:

  • przez sakrament pokuty i pojednania oczyścić się z grzechów, aby przygotować się na przyjęcie odpustu. Po jednej spowiedzi świętej można uzyskać odpust zupełny wiele razy, o ile trwa się w stanie czystości serca;
  • przyjąć Komunię świętą sakramentalną (nie duchową). Po przyjęciu jednej Komunii świętej w ciągu dnia można uzyskać tylko jeden odpust zupełny;
  • odmówić modlitwę w intencjach papieża. Po zmówieniu jednej modlitwy w intencjach Ojca Świętego w ciągu dnia można uzyskać tylko jeden odpust. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo;
  • nie mieć przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. W warunku tym chodzi o szczere nastawienie umysłu i woli, aby wypełniać wolę Bożą także w szczegółach, o umiłowanie woli Bożej przy jednoczesnym odwróceniu się od nieuporządkowanych powiązań ze światem i samym sobą.

Odpust zupełny w dniach 1-8 listopada

Według Enchiridion indulgentiarum odpustu zupełnego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, który:

  • w poszczególne dni od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych;
  • we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny nabożnie nawiedzi kościół lub kaplicę i odmówi tam Ojcze naszWierzę.