Dokumenty potrzebne do bierzmowania:

  • skrócony odpis aktu chrztu (w przypadku chrztu w innej parafii, w której będzie miało miejsce bierzmowanie)
  • świadectwo katechizacji
  • wypełniona karta zgłoszeniowa

Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (bierzmowania) trwa w cyklu dwuletnim.


Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania dla rodziców, chcących zapisać dziecko do grupy przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania:

Poniższe dokumenty należy wydrukować dwustronnie:


Karta zgłoszeniowa PDF


Wymagane warunki na świadka bierzmowania
(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 892-893):

Kan. 892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan. 893 -

  • 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan. 874.
  • 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Kan. 874:
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.


Termin bierzmowania - 21 października 2020 r., godzina 16:00